Loading ....
Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Długiem
Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Długiem
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Długie 321
38-530 Zarszyn
tel: 13 467 18 21
e-mail: gimdlu@gmail.com
strona: http://gimdlugie.wiks.pl
Strona główna => Zakres terytorialny => Zasady rekrutacji

 

REGULAMIN POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO GIMNAZJUM W DŁUGIEM
 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 ),
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458),
 4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926).

Zasady rekrutacji:

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów:
  • z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły, wyznaczonym przez organ prowadzący;
  •   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych spoza obwodu gimnazjum, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, na które składają się kryteria.
  W trakcie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.   


  Kryterium
   
  Maksymalna liczba punktów
  Uwagi
  sprawdzian szóstoklasisty
  40
  1pkt ze sprawdzianu = 1pkt
  konkursy kuratoryjne
  (inne niż laureat konkursu przedmiotowego)
  8
  Kryterium dotyczy:
  laureatów konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych – 8 pkt, 
  ­ finalistów konkursów przedmiotowych –6 pkt, 
  ­ finalistów konkursów tematycznych, interdyscyplinarnych – 4 pkt.
  język polski
  6
  ocena*1 
  bdb = 5 pkt 
  db = 4 pkt 
  dst = 3 pkt 
  dop = 2 pkt

  matematyka
  6
  jw.
  historia i społeczeństwo
  6
  jw.
  przyroda
  6
  jw.
  język obcy
   
  6
  jw.
  zachowanie
  8
  wzorowe = 8 pkt.
  bardzo dobre = 6pkt 
  dobre = 4 pkt. 
  poprawne = 2 pkt.
  nieodpowiednie, naganne = 0 pkt. 
  świadectwo z wyróżnieniem
  4
   
  Konkursy artystyczne, sportowe, i inne
  6
  4 pkt. za powiatowe; 6pkt. za wojewódzkie i wyższe
  Osiągnięcia punktowane wyłącznie, jeżeli zostały umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły.
  wolontariat
  4
   

  W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:
  1)    sieroty, osoby umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych
  2)    kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej
  3)    kandydaci, którzy uzyskali większą liczbę punktów ze sprawdzianu po szóstej klasie
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych są przyjmowani bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego.
  W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.


   

 

Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej

 1. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy m.in.:
  • przeprowadzenie postępowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego na podstawie dokumentów i w terminach określonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz określonych kryteriów zawartych w statucie szkoły
  • ustalenie listy zakwalifikowanych do gimnazjum
  • podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie,
 2. Rodzice uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły są zobowiązani zapewnić dowóz uczniów do szkoły.
 3. Rodzice uczniów zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły:
  • zgłoszenie (uczniowie z obwodu) lub wniosek (uczniowie spoza obwodu) o przyjęcie ucznia do szkoły w terminie od 01 marca każdego roku  do  30 kwietnia każdego roku (załączniki do regulaminu)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w terminie od 26 czerwca do 02 lipca do godz. 14.00
  • zaświadczenie z wynikiem sprawdzianu zewnętrznego w terminie od 26 czerwca do 02 lipca do godz. 14.00
  1 zdjęcie podpisane (nazwisko, data urodzenia, adres)
 4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum do 4 lipca   do godz. 15:00
   

 

Pokaż informacje o artykule